Hvad er et kommissorium?

Introduktion til kommissorium

Et kommissorium er et dokument, der bruges til at definere og beskrive formålet, omfanget og arbejdsprocessen for et projekt, en opgave eller en arbejdsgruppe. Det fungerer som en vejledning og ramme for arbejdet, og sikrer at alle involverede parter har en fælles forståelse og klare forventninger til opgaven.

Hvad er formålet med et kommissorium?

Formålet med et kommissorium er at skabe klarhed og fælles forståelse for opgaven eller projektet. Det definerer de overordnede mål og succeskriterier, samt de specifikke opgaver og ansvarsområder for hver enkelt deltager. Et kommissorium fungerer som et styringsredskab, der sikrer en struktureret og effektiv arbejdsproces.

Hvem udarbejder et kommissorium?

Et kommissorium udarbejdes typisk af projektlederen, lederen af en arbejdsgruppe eller den person, der er ansvarlig for opgaven. Det er vigtigt, at kommissoriet udarbejdes i samarbejde med de involverede parter, så alle har mulighed for at bidrage med deres viden og perspektiver.

Hvordan bruges et kommissorium?

Et kommissorium bruges som et styringsredskab og vejledning gennem hele processen. Det fungerer som et referencepunkt, der kan hjælpe med at træffe beslutninger, prioritere opgaver og sikre, at alle arbejder mod de samme mål. Kommissoriet kan også bruges som dokumentation og evalueringsgrundlag for at vurdere projektets eller opgavens succes.

Indholdet af et kommissorium

Hvad skal et kommissorium indeholde?

Et kommissorium skal indeholde følgende elementer:

 • Formål: En beskrivelse af formålet med opgaven eller projektet.
 • Mål og succeskriterier: Specifikke mål, der skal opnås, og kriterier for at vurdere succes.
 • Omfang: En afgrænsning af opgaven eller projektet, herunder hvilke aktiviteter og ressourcer der er inkluderet.
 • Arbejdsprocessen: En beskrivelse af de trin og aktiviteter, der skal udføres for at opnå målene.
 • Rolle- og ansvarsfordeling: En oversigt over hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver og hvilke roller, der er involveret.
 • Tidsplan: En tidsplan for, hvornår de forskellige aktiviteter og milepæle skal være afsluttet.
 • Kommunikation og rapportering: En beskrivelse af hvordan kommunikationen skal foregå, og hvilke rapporter der skal udarbejdes.
 • Risikostyring: En vurdering af eventuelle risici og en plan for at håndtere dem.

Hvordan struktureres et kommissorium?

Et kommissorium kan struktureres på forskellige måder, men det er vigtigt at det er overskueligt og let at navigere i. Typisk vil det indeholde en indledning, hvor formål og mål beskrives, efterfulgt af en gennemgang af arbejdsprocessen, rolle- og ansvarsfordeling, tidsplan og kommunikation. Det kan også være relevant at inkludere bilag med yderligere information.

Eksempler på kommissorium

Kommissorium for et projekt

Et kommissorium for et projekt kan indeholde følgende:

 • Formål: At udvikle og implementere en ny softwareløsning til virksomheden.
 • Mål og succeskriterier: At øge effektiviteten, reducere omkostninger og forbedre brugeroplevelsen.
 • Omfang: Inkluderer analyse, design, udvikling, testning og implementering af softwaren.
 • Arbejdsprocessen: Følger en agil udviklingsmetode med sprints og regelmæssige møder.
 • Rolle- og ansvarsfordeling: Projektleder, udviklere, testere, brugerrepræsentanter osv.
 • Tidsplan: Angiver start- og slutdatoer for hver fase og milepæle.
 • Kommunikation og rapportering: Møder, statusrapporter og dokumentation.
 • Risikostyring: Identifikation af potentielle risici og en plan for at minimere dem.

Kommissorium for en arbejdsgruppe

Et kommissorium for en arbejdsgruppe kan indeholde følgende:

 • Formål: At udarbejde anbefalinger til forbedring af virksomhedens arbejdsmiljø.
 • Mål og succeskriterier: At reducere sygefraværet, øge medarbejdertilfredsheden og forbedre arbejdsmiljøet.
 • Omfang: Inkluderer undersøgelser, interviews, dataanalyse og udarbejdelse af anbefalinger.
 • Arbejdsprocessen: Følger en struktureret tilgang med fastlagte møder og deadlines.
 • Rolle- og ansvarsfordeling: Arbejdsgruppeleder, medlemmer med forskellige kompetencer.
 • Tidsplan: Angiver start- og slutdatoer for hver fase og milepæle.
 • Kommunikation og rapportering: Møder, præsentation af resultater og anbefalinger.
 • Risikostyring: Identifikation af eventuelle barrierer og en plan for at overvinde dem.

Fordele ved at bruge et kommissorium

Klarhed og fælles forståelse

Et kommissorium sikrer klarhed og fælles forståelse for opgaven eller projektet. Det hjælper med at undgå misforståelser og konflikter, da alle parter har en fælles reference og ramme at arbejde ud fra.

Effektiv projektstyring

Et kommissorium fungerer som et styringsredskab, der hjælper med at planlægge, organisere og følge op på opgaven eller projektet. Det sikrer, at alle aktiviteter og ressourcer er koordineret og prioriteret korrekt.

Ansvarsfordeling og målrettet arbejde

Et kommissorium definerer tydeligt hvem der har ansvar for hvilke opgaver og roller. Dette sikrer, at alle ved, hvad der forventes af dem, og at arbejdet er målrettet og effektivt.

Udfordringer og tips til udarbejdelse af et kommissorium

Forståelse af opgavens omfang

Det kan være udfordrende at definere og afgrænse opgavens omfang korrekt. Det er vigtigt at involvere de rette interessenter og få deres input for at sikre, at alle aspekter er taget i betragtning.

Kommunikation og samarbejde

Et kommissorium kræver god kommunikation og samarbejde mellem alle involverede parter. Det er vigtigt at sikre, at alle har mulighed for at bidrage og give deres perspektiver, så kommissoriet bliver så omfattende og præcist som muligt.

Opdatering og revision af kommissorium

Et kommissorium bør ikke være statisk, men løbende opdateres og revideres efter behov. Det er vigtigt at evaluere og justere kommissoriet i løbet af projektet eller opgaven for at sikre, at det fortsat er relevant og dækker behovene.

Opsummering

Et kommissorium er et vigtigt redskab til at definere og styre opgaver og projekter. Det sikrer klarhed, fælles forståelse og effektivitet gennem en struktureret arbejdsproces. Ved at definere formål, mål, omfang, arbejdsprocessen, rolle- og ansvarsfordeling, tidsplan og kommunikation, kan et kommissorium hjælpe med at sikre succesfuld gennemførelse af opgaven eller projektet.

Referencer

[1] Eksempel på kommissorium for et projekt: https://www.example.com/kommissorium-projekt

[2] Eksempel på kommissorium for en arbejdsgruppe: https://www.example.com/kommissorium-arbejdsgruppe